สายตรงประธานโปรแกรม
Contact: +66(0)76211959 Ext. 4120

ข่าวสารโปรแกรมวิชา

ประกาศรับสมัครสอบ IT Certificate (ITPE) ที่จะนำมาเทียบเคียงในรายวิชาสารนิพนธ์ update: 2014-02-19 by: phichete รายละเอียด>>

ขอเชิญร่วมจัดนินทรรศการ update: 2013-12-12 by: phichete รายละเอียด>>

อบรม SEM ด้วย AMOS update: 2013-12-12 by: phichete รายละเอียด>>

เปลี่ยนแปลงปฏิทินการส่งและสอบวิชาสารนิพนธ์ (โปรเจค) ประจำเดือนธันวาคม 2556 update: 2013-11-11 by: urairat.m รายละเอียด>>

เอกสารประกอบการอบรม PowerPoint สำหรับการทำโปรเจ็ค update: 2013-11-07 by: nasith รายละเอียด>>

Mobilithon Contest update: 2013-10-01 by: nasith รายละเอียด>>

ข้อกำหนด IT Certificate ที่สามารถนำมาเทียบเคียงในรายวิชาสารนิพนธ์ update: 2013-10-01 by: admin รายละเอียด>>

ประกาศผ่อนผันเกณฑ์ทหาร update: 2013-09-05 by: demo รายละเอียด>>

อบรมไอทีฟรีหลายหลักสูตร 13-24 พฤษภาคม 2556 update: 2013-09-04 by: demo

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตของโปรแกรมวิชา ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มิถุนายน 2556 update: 2013-09-04 by: demo


พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556-2559


"ทำดี มีจิตสาธารณะ"


ทำดี การกระทให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และหรือผู้อื่นด้วยจิตใจบริสุท ผ่องใส
จิตสาธารณะ เป็นผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อทำประโยชน์ให้ผู้อื่น เห็นอกเห็นใจและเห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ และผู้ที่มีความเดือนร้อน มีความเอื้ออาทร เอาใจใส่ อาสาช่วยเหลือสังคมแรงกายและสติปัญญา ลงมือปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชนหรือท้องถิ่น

21 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ : 076-211-959 ต่อ 4120, แฟกซ์ : 076-240-224
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์โดย สาขาวิทยาการสารสนเทศ